Hướng dẫn sinh viên đăng nhập tra cứu điểm

B1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng Username là mã sinh viên và Password cũng là mã sinh viên.
B2: Sau khi đăng nhập vào hệ thống yêu cầu sinh viên thay đổi lại Password của mình để trách việc bị thay đổi phải cấp lại.
B3: Trên thanh menu của hệ thống chọn vào chức năng Xem điểm để tra xem chi tiết thông tin về điểm của mình trong quá trình học tại trường.
B4: Nếu không đăng nhập được vào hệ thống sinh viên có thể lên Phòng đào tạo yêu cầu được cấp lại mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
Các thông báo khác